پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

   پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات تا اوایل هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما تا اوایل هفته خواهد داشت. جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمال غربی می باشد.   تو صیه هواشناسی کشاورزی به…

پایداری هوای سرد تا پایان هفته جاری

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات تا روز سه شنبه پدیدۀ غالب در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در سایر مناطق تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما…

کاهش دما و انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرما

 پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات  تا روز سه شنبه پدیدۀ غالب در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در سایر مناطق تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما تا…

کاهش دما- هشدار به باغداران

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات پیش بینی کلی:: تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر و وزش تندبادهای لحظه ای  پیش بینی می شود. همچنین روند کاهشی دما در استان طی هفته آتی ادامه خواهد داشت. جهت باد غالب به جز…

جوی آرام حاکم است

از امروز تا روز چهارشنبه جوی نسبتا آرام حاکم می باشد . جهت باد غالب در استان جنوب غربی تا شمالغربی است. و دما نیز روند کاهش تدریجی را دارد.     تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: انجام عملیات فروت ست در باغاتی که عملیات برداشت به اتمام رسیده است جمع آوری میوه های…

کاهش دما و وزش باد -هشدار به کشاورزان

در جنوبشرق و برخی مناطق شمال غرب استان وزش باد نسبتا شدید پدیده غالب تا سه روز آینده می باشد در سایر مناطق جوی نسبتا آرام حاکم است از روز دوشنبه تا چهارشنبه دما به طور نسبی خنکتر خواهد شد داشت. جهت باد غالب در سطح استان شمالی می باشد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به…

برداشت محصول در مناطق جنوب غرب

  بعد از ظهر چهارشنبه و پنجشنبه بارش های پراکنده در مناطق جنوب غرب  پیش بینی می شود در سایر مناطق جوی نسبتا آرام حاکم است از روز جمعه در شرق و جنوبشرق استان وزش باد نسبتا شدید آغاز خواهد شد که تا اوایل هفته آینده ادامه دارد  تا اواسط هفته آینده دما به طور…

جوی آرام حاکم است

  در بیشتر مناطق جوی نسبتا آرام حاکم است در شرق و جنوبشرق استان وزش باد نسبتا شدید به صورت لحظه ای به همراه خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود. تا روز چهارشنبه دما تغییرات محسوسی نخواهد داشت. جهت باد غالب در سطح استان شمالی می باشد تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: · …

ادامه ناپایداری ها تا پایان هفته

برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همچنان رشد ابر و وقوع رگبارهای باران و رعد و برق و بارش تگرگ در مناطق مستعد در مناطق غرب و جنوب و پاره ای ارتفاعات مرکزی و در شرق و جنوبشرق استان وزش باد نسبتا شدید به صورت لحظه ای به همراه خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود….

گرمای هوا ادامه دارد

  افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود. در ارتفاعات غرب و جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. در تا اوایل هفته آینده دما تغییرات محسوسی نخواهد داشت تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: ·  خودداری از…

انجام آبیاری منظم باغات و کوتاه کردن دور آبیاری

  افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود. در ارتفاعات غرب و جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. در روزهای پایانی هفته دما نیز روند گرم شدن تدریجی خواهد داشت. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: · …

افزایش سرعت وزش باد از روز جمعه

امروز و فردا وزش تندبادهای لحظه ای و افزایش ابر در اکثر مناطق و رگبار پراکنده باران در برخی نواحی مرکز ، جنوب و غرب استان مهمترین پدیده جوی خواهد بود. از روز جمعه در بیشتر مناطق بالاخص در مناطق شرق، جنوب شرقی و شمال غرب استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک…