کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی کرمان عمق نوری و توان آنگسترم هواویزها در هنگام رویدادهای گرد و خاک در استان کرمان بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشنای کرمان این طرح پژوهشی با همکاری احسان حسین زاده پشترودی، زهرا نجفی نیک، امیرحسین ذهبی نژاد، ساویز صحت، مریم سلاجقه در استان کرمان انجام شده است.

عباس رنجبر سعادت آبادی مجری این طرح پژوهشی گفت: در پژوهش حاضر جهت مطالعه عمق نوری و توان آنگسترم ذرات گرد و خاک در پدیده­های گرد و خاک در فصول مختلف سال ۲۰۱۷ و همچنین به بررسی رابطه بین دمای سطح و عمق نوری ذرات گرد و خاک در استان کرمان پرداخته شده است. جهت این بررسی در ابتدا برای شناسایی زمان وقوع پدیده­های گرد و خاک از داده­های۲۰ ایستگاه سینوپتیک هواشناسی استان کرمان استفاده گردید. در هر فصل پدیده­هایی انتخاب شدکه شدت و دوام  بیشتر داشته و مناطق گسترده­تری از استان کرمان فراگرفته باشد. سپس از داده های سنجنده مودیس ماهواره ترآ و آکوا جهت محاسبه عمق نوری و توان آنگسترم ذرات گرد و خاک استفاده گردید. در زمان وقوع هر پدیده روزهایی انتخاب گردید که پدیده گرد و خاک شدت بیشتری نسبت به بقیه روزها داشته­اند و همچنین داده­های سنجنده نیز در زمان وقوع پدیده در دسترس باشند و مناطق بیشتری را پوشش بدهند.

به گفته احسان حسین زاده همکار این طرح برای بررسی رابطه بین عمق نوری ذرات گرد و خاک و دمای سطح زمین از داده های سنجنده مودیس ماهواره ترآ از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ استفاده گردید. سپس نمودارهای میانگین ماهانه دمای سطح زمین در طول روز هنگام عبور ماهواره ترآ(۱۰:۳۰ صبح) و همچنین میانگین ماهانه عمق نوری ذرات گرد و خاک برای همه شهرستان های استان کرمان و همچنین برای کل استان رسم گردید.

حسین زاده افزود: نتایج حاصل ازاین بررسی نشان داد که بیشترین پدیده­های گرد و خاک در استان کرمان در فصل های بهار و تابستان رخ می­دهند و مقدار عمق نوری ذرات گرد و خاک در روزهای مورد مطالعه در این فصول از فصل های دیگر در استان کرمان بیشتر می­باشد. در فصل های بهار و تابستان استان کرمان تحت تاثیر وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان می­باشد. در فصل بهار و تابستان در برخی از شهرهای استان کرمان مقدار عمق نوری به مقدار ۳ می­رسد. در فصل پاییزکمترین پدیده­های گرد و خاک اتفاق افتاده­اند. مقدار عمق نوری ذرات گرد و خاک در روزهای مورد مطالعه در فصل پاییز از دیگر فصل ها در استان کرمان کمتر است. در فصل های بهار و تابستان عمق نوری ذرات گرد و خاک در مناطق شرقی، شمال شرقی و جنوبی استان کرمان مقداربیشتری نسبت به بقیه مناطق استان دارند. در فصل زمستان در مناطق غربی و جنوب غربی عمق نوری ذرات گرد و خاک نسبت به دیگر مناطق استان کرمان مقدار بزرگتری را نشان می­دهد.مناطق با ارتفاع کم عمق نوری بیشتری نسبت به مناطق مرتفع و کوهستانی دارند. به طور کلی مناطق شرقی، شمال شرقی و جنوبی استان کرمان نسبت به دیگر مناطق استان مقدار عمق نوری بزرگتر داشته­اند. حسین زاده خاطر نشان کرد نتایج حاصل از بررسی توان آنگسترم ذرات گرد و خاک در روزهای مورد مطالعه در استان کرمان نشان می­دهد که در مناطق شرقی و شمال شرقی در اکثر پدیده­ها اندازه ذرات گرد و خاک درشت تر از دیگر مناطق استان کرمان است، که این به علت نزدیکی این مناطق به سرچشمه های تولید گرد و خاک یعنی کویر لوت و منطقه زابل می­باشد. مناطق غربی و مرکزی نسبت به بقیه مناطق استان کرمان ذرات ریزتری دارند. در مناطق با ارتفاع پست اندازه ذرات گرد و خاک نسبت به مناطق مرتفع و کوهستانی ذرات درشت تری دارند. نتایج حاصل از بررسی مقدار میانگین ماهانه عمق نوری و میانگین ماهانه دمای سطح زمین در هنگام عبور ماهواره ترآ از آسمان ایران نشان دهنده ارتباط مستقیم بین عمق نوری و دمای سطح می دهد یعنی در هر زمان و مکان دمای سطح زمین افزایش داشته مقدار عمق نوری ذرات گرد و خاک نیز افزایش پیدا کرده است. در فصول گرم سال مقدار عمق نوری ذرات گرد و خاک بیشتر از فصل های سرد سال می باشد. مناطق گرمسیر عمق نوری بیشتری نسبت به مناطق سردسیر استان داشته­ اند.

 

You must be logged in to post a comment.