سیستم هواگوی هوشمند مرکز استان ( تلفن گویا ۱۳۴ )

اعلان وضعیت فعلی هوای شهرهای استان

اعلان پیش بینی وضعیت هوای استان

اعلان اخطاریه و توصیه های کشاورزی

اتصال خودکار به سرور مرکز استان

کنترل و تغییر اطلاعات در مرکز استان  بوسیله مسئول پیش بین

قابلیت اتصال همزمان هشت کاربر به سیستم