در اجرای طرح ملی پایش سلامت کارمندان، فشار خون و قند خون همکاران هواشناسی کرمان پایش شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در اجرای طرح ملی پایش سلامت کارمندان دولت، با حضور کارشناسان مرکز بهداشت، فشار خون و قند خون ناشتای همکاران هواشناسی پایش شد و پروند هسلامت آنها تشکیل گردید. محسن عراقی زاده در اجرای این طرح گفت: هدف از این کار شناسایی افراد مبتلا به فشارخون و قند خون بالا، شناسایی و شروع مراقبت و درمان بیماران و افزایش آگاهی کارکنان نسبت به پیامد‌های این بیماری‌ها و درمان به موقع است.

مدیر کل هواشناسی کرمان افزود: اگر در طی اجرای طرح پویش ملی سلامت اگر کارمند مشکوکی شناسایی شود به نزدیکترین پایگاه سلامت ارجاع می‌شود تا مراحل درمانی زیر نظر پزشک پیگیری شود.

پویش سلامتی مردم کرمان از ۲۰ آبان الی ۱۵ دی ماه با شعار آگاهی زودتر، مراقبت موثرتر در کرمان در حال اجرا است. آگاهی و درمان به موقع فشارخون و قندخون از عواقب آن جلوگیری  می کند.

You must be logged in to post a comment.