دما : ۳۹ درجه سانتی گراد

رطوبت : ۲ درصد

بارش : ۰ میلی متر

پدیده : آفتابی

دید افقی : ۱ کیلومتر

سرعت باد : ۳ کیلومتر بر ساعت

map
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵

پیش بینی ۲۴ ساعته

گزارش بارندگی

آخرین تصاویر ماهواره ای

جدیدترین نقشه های جوی

توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

اخبار

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی

خدمات تخصصی هواشناسی

خدمات عامه هواشناسی

دریافت آمار

پاسخگویی به شکایات

بیانیه توافق سطح خدمت

بیانیه حفظ حریم شخصی