sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۸
صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر ، وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۶oC
۳۸oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۹
صاف تا کمی ابری، وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۶oC
۳۶oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۱۰
صاف تا کمی ابری، وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۶oC
۳۶oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۱۱
صاف تا کمی ابری، وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۷oC
۳۶oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۱۲
صاف تا کمی ابری، وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۷oC
۳۶oC thermometer-high