sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۲۹
صاف تا کمی ابری،کاهی افزایش ابر، ،وزش بادنسبتا شدید و گرد و خاک
thermometer-low ۱۸oC
۳۳oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۳۰
صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش ابر ،وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک
thermometer-low ۱۷oC
۳۵oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۳/۳۱
صاف تا کمی ابری،گاهی افزایش ابر ،وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک
thermometer-low ۱۶oC
۳۴oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۴/۰۱
صاف تا کمی ابری ،وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک
thermometer-low ۱۶oC
۳۳oC thermometer-high
sun
پیش بینی ۱۴۰۳/۴/۰۲
صاف تا کمی ابری،افزایش ابر، ،وزش باد و گرد و خاک
thermometer-low ۱۷oC
۳۴oC thermometer-high