ارتباط با سازمان مرکزی

آدرس : تهران – میدان آزادی – خیابان معراج – عنوان تلگرافی : هواشناسی

تلفن : ۲۰– ۶۶۰۷۰۰۱۷

فاکس : ۶۶۴۹۰۴۴۰

صندوق پستی  : ۱۳۸۷۸۳۵۸۱۱

تلکس : ۰۲۱۳۶۲۵

وب سایت : www.irimo.ir

ارتباط با اداره کل

آدرس: کرمان، انتهای بلوار جمهوری اسلامی – نرسیده به میدان فرودگاه سمت چپ مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
کدپستی : ۷۶۱۸۴۸۱۴۷۷
تلفن : ۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۴ الی ۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۶
فکس :۰۳۴۳۲۶۵۳۹۳۷

ادارات هواشناسی استان کرمان

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی

فاکس

۱ محمد نکوآمال کرمانی سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمان

۳۲۶۵۳۹۳۹

۳۲۶۵۳۹۳۷

۳ روح الله علیزاده رئیس اداره مهندسی تجهیزات

۳۲۶۵۳۹۵۰

۱۵۷

۳۲۶۵۳۹۳۷

۴ نعیم پورحسینی نژاد رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲۶۵۳۹۴۹

۱۵۳

۳۲۶۵۳۹۳۷

۵ حمیده حبیبی رئیس اداره پیش بینی

۳۲۶۵۳۹۴۶

۱۳۲

۳۲۶۵۳۹۳۷

۶ زهرا نجفی نیک رئیس اداره تحقیقات

۳۲۶۵۳۹۳۴

۱۳۵

۳۲۶۵۳۹۳۷

۷ مهدی اسماعیلی نیا رئیس اداره توسعه منابع

۳۲۶۵۳۹۳۴

۱۳۳

۳۲۶۵۳۹۳۷

۸ محمد هادی نجارزاده رئیس هواشناسی انار

۳۴۳۸۲۰۶۵

۳۴۳۸۱۰۶۵

۹ عباس خراسانی بمی رئیس هواشناسی بم

۴۴۳۴۱۶۳۰

۴۴۳۴۱۶۳۰

۱۰ حسین حاجی علیزاده رئیس هواشناسی بافت

۴۲۴۴۱۱۶۰

۴۲۴۲۴۱۰۰

۱۱ فضل الله مقبلی رئیس هواشناسی جیرفت

۴۳۳۵۱۳۲۰

۴۳۳۵۱۳۲۰

۱۲ سعید بقائی رئیس هواشناسی راور

۳۳۷۲۹۴۴۱

۳۳۷۲۹۴۴۱

۱۳ محسن اسلامی رئیس هواشناسی رفسنجان

۳۴۳۵۶۵۳۷

۳۴۳۵۶۵۳۷

۱۴ حسن بها الدین بیگی رئیس هواشناسی زرند

۳۳۴۲۱۰۳۰

۳۳۴۲۱۰۳۰

۱۵ محمد ذبیحی نژاد رئیس هواشناسی سیرجان

۴۲۲۰۴۴۱۰

۴۲۲۰۰۴۱۶

۱۶ میلاد ایرانمنش سرپرست هواشناسی شهداد

۳۳۷۵۱۵۱۷

۳۳۷۵۱۵۱۷

۱۷ محمد کوشا رئیس  هواشناسی شهربابک

۳۴۱۳۳۱۹۲

۳۴۱۳۳۱۹۲

۱۸ پرویز تاجیک رئیس هواشناسی کهنوج

۴۳۲۳۰۸۱۴

۴۳۲۳۰۸۱۴

۱۹ محمد حاجی زاده سرپرست هواشناسی لاله زار

۳۳۵۵۶۴۹۰

۳۳۵۵۶۴۹۰