بندهای ۱۳ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد پدافند غیر عامل

۱- تاکید بر پدافند غیر عامل که عبارت از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش باز دارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم و فعالیت های ضروری ،ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

۲-  رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن ،پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد ،حساسیت زدایی ،اختفا،استتار ،فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حایز اهمیت بویزه در طرح های آمایش سر زمینی و طرح های توسعه آینده کشور.

۳- طبقه بندی مراکز ،اماکن و تاسیسات حایر اهمیت حیاتی ،حساس و مهم و روز آمد کردن ان در صورت لزوم.

۴- تهیه و طرح های پدافند غیر عامل (با رعایت اصل هزینه – فایده ) در مورد مراکز ،اماکن و تاسیات حایز اهمیت ( نظامی و غیر نظامی )موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.

۵- تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل در برابر سلاح های غیر متعارف نظیر هسته ای ،میکروبی و شیمیایی.

۶- دو یا چند منظوره کردن مستحدثات ،تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مو اصلاتی در جهت بهره گیری از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

۷- فرهنگ سازی و اموزش عمومی در زمینه به کار گیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در بخش دولتی و غیر دولتی ،پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف اموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیر عامل.

۸- رعایت طبق بندی اطلاعات طرحهای پدافند غیر عامل.

۹- ممانعت از ایجاد تاسیسات پر خطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتیکه وجود آن ها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پر خطر با تعیین حریم لازم.

۱۰- حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیر عامل با تامید بر طراحی و تولید داخلی

۱۱- به کار گیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی ، مخابراتی و رایانه‌ای.

۱۲- پیش بینی ساز و کار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهاد های مسئول ، در دو حوزه پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها.

۱۳- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی ، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط ، استانداردها ، معیارها و مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیر عامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آن ها.