معرفی اداره کل هواشناسی کرمان

اداره کل هواشناسی استان فعالیت خود را همراه با آغاز فعالیت ایستگاه هواشناسی کرمان در سال ۱۳۲۸ شمسی در محل فرودگاه کرمان آغاز کرده است ودر حال حاضر در سطح استان ۱۲ایستگاه سینوپتیک ،۵ایستگاه فرودگاهی ،۳۷ایستگاه خودکار،۲ایستگاه تحقیقات کشاورزی ،۱۰۱ایستگاه باران سنجی و۳ایستگاه اقلیم شناسی در حال فعالیت می باشند و همچنین اداره کل با ادارات پیش بینی وپیش آگاهی ، تحقیقات اقلیمی، مهندسی تجهیزات ، فناوری اطلاعات ومالی واداری در حال خدمات رسانی است .