امروز جوی نسبتاً آرام در استان حاکم است. از فردا بعداز ظهرناپایداریهای جوی بصورت افزایش ابر، وزش باد و از اواخر وقت بارش در مناطق غرب استان آغاز و طی روز دوشنبه پاره ای  مناطق  خصوصاً شمال و غرب استان را در بر میگیرد. بارش در مناطق سردسیر و ارتفاعات بصورت برف پیش بینی میشود.

You must be logged in to post a comment.