طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش تند بادهای لحظه ای و رگبار و رعد و برق بویژه در غرب و جنوبغرب استان پیش بینی می شود.

You must be logged in to post a comment.