در جلسه ای با حضور همکاران ستادی اتوماسیون اداری آموزش داده شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان به جهت تجمیع تمام اتوماسیون ها در یک برنامه و همچنین حذف کاغذ از نامه های اداری ، نحوه استفاده از اتوماسیون جدید به همکاران آموزش داده شد.

جدیدی سرپرست اداره کل هواشناسی تصریح کرد انجام تمام کارها و ارائه گزارشات از طریق اتوماسیون جهت مشاهده زنجیره کار و زحمات همکاران بسیار موثر می باشد

You must be logged in to post a comment.