همکاران ستادادی و هواشناسی رفسنجان موفق به بیشترین تعداد مقاله در بین ادارات شرکت کننده شد ه. اند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، دومین همایش ملی پسته در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار شد. در این همایش همکاران ستادی و هواشناسی رفسنجان، با همکاری مرکز تحقیقات پسته و جهاد کشاورزی رفسنجان موفق به ارائه ۱۴ مقاله در این همایش شدند. گفتنی است از بین ادارات شرکت کننده در این همایش ، هواشناسی بیشترین تعداد مقاله را داشته است.

You must be logged in to post a comment.