مدیرکل هواشناسی کرمان گفت: میانگین بارندگی استان کرمان در سال آبی ۹۹-۹۸ تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۸ به میزان ۹۳ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه  به آمار مشابه بلند مدت و سال آبی گذشته به ترتیب  ۱۲۴ و ۲۸۷  درصد افزایش داشته است. تورج جدیدی در گفتگو با روابط عمومی هواشناسی کرمان با اشاره به بارش های خوب و قابل ملاحظه ۱۹ تا ۲۲ دیماه امسال در سطح وسیع استان  اظهار داشت بارش سال آبی شهر کرمان نیز ۳۹ میلیمتر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۶۸ درصد افزایش نشان می دهد. وی همچنین اشاره کرد در همین بازه زمانی، شهرستان منوجان با مجموع  ۲۸۳ میلیمتر و شهرستان نرماشیر  با ۳۱ میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بارش استان را دریافت داشته است. وی افزود متوسط بارندگی یک سال آبی کامل استان کرمان ۱۳۵ میلیمتر  است که تا این تاریخ  حدود ۶۹ درصد آن تامین شده است.

You must be logged in to post a comment.