مدیرکل هواشناسی کرمان گفت: میانگین بارندگی استان کرمان در پایان سال آبی ۹۹-۹۸ به میزان ۲۱۸ میلی‌متر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه با آمار مشابه بلند مدت و سال آبی گذشته به ترتیب  ۶۳ و ۵۹ درصد افزایش داشته است.

تورج جدیدی در گفتگو با روابط عمومی هواشناسی کرمان اظهار داشت در عین حال که این میزان بارندگی در ۱۵ سال اخیر بی سابقه است، لیکن با توجه به وسعت زیاد استان  همچنان درصد هایی از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی خفیف تا شدید و انباشت خشکسالی سالهای قبل قرار دارد . وی اضافه کرد: شهرستان منوجان در جنوب با مجموع ۵۳۱ میلی‌متر و شهرستان ترماشیر در شرق استان  با ۷۴ میلی‌متر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بارش استان را دریافت داشته است.

بارش سال آبی شهر کرمان نیز ۱۰۳ میلی‌متر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۳۳درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود:  استان کرمان ۱۱ درصد مساخت کشور را به خود اختصاص داده و متوسط بارندگی یک سال آبی کامل آن  ۱۳۴ میلی‌متر است که در پایان سال آبی ۹۹-۹۸  حدود  ۱۶۳ درصد بارش یک سال آبی  کامل استان تامین شده است. 

You must be logged in to post a comment.