بارش دیماه استان کرمان در سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان،  به نقل از تورج جدیدی مدیر کل هواشناسی کرمان، میانگین بارش استان کرمان در دی ماه ۱۴۰۰ به میزان ۶۱/۶ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  سه برابر و بلند مدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به بارندگی های قابل ملاحظه دیماه ۱۴۰۰ بخصوص در جتوب استان اضافه کرد در این ماه در بین ایستگاههای هواشناسی استان بیشترین بارش در منوجان  با ۱۶۱ میلیمتر در جنوب و کمترین  مقدار آن در ایستگاه انار در شمال استان با ۱۲/۸ میلیمتر گزارش شده است.

وی افزود: میانگین بارش سال زراعی جاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز تا پایان دی ماه به میزان۷۰/۷ میلیمتر به ثبت رسیده است که این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۳ برابر و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۴۶ درصد  افزایش نشان می دهد.

لازم به ذکر است استان کرمان تا کنون ۵۲ درصد بارش یک سال کامل آبی را دریافت نموده است.

You must be logged in to post a comment.