میانگین دمای استان در این ماه ۱۷٫۹ درجه سلسیوس  بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۲۰ و بلند مدت ۱۸٫۱ می باشد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان دامنه میانگین دما در فروردین ماه ۹۸  از ۷٫۳ تا ۲۶٫۲ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگین آن متعلق به لاله زار می باشد.

به گفته کارشناس آمار و پردازش داده مرکز تحقیقات هواشناسی کرمان ، میانگین دما ۲٫۱ درجه کاهش نسبت به سال گذشته و  ۰٫۲ درجه کاهش نسبت به  بلند مدت  داشته است. وی افزود : دامنه حداقل مطلق دما در فروردین ماه ۹۸ از ۲- تا ۱۴٫۶ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از لاله زار گزارش شده است. عربپور گفت: میانگین حداقل دمای استان در این ماه ۱۲ درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۲٫۳ و بلند مدت ۱۱٫۲ می باشد.

که این آمار کاهش ۰٫۳ درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته و افزایش ۰٫۸ درجه ای نسبت به بلندمدت را نشان می دهد  عربپور افزود: دامنه حداکثر مطلق دما در  فروردین ماه ۹۸ از ۱۸  تا ۳۹٫۶ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق به لاله زار می باشد. میانگین حداکثر دمای استان در این ماه ۲۳٫۸ درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۲۷٫۶ و بلند مدت ۲۴٫۹ می باشد که  کاهش ۳٫۸ درجه ای میانگین حداکثر دما نسبت به سال گذشته و کاهش ۱٫۱ درجه ای نسبت به بلندمدت را نشان می دهد

You must be logged in to post a comment.