میانگین بارش استان کرمان از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ماه در مقایسه با سال گذشته ۲۴۵٫۵ درصد ونسبت به بلند مدت ۱۹٫۹درصد افزایش داشته است

به گزارش روابط عمومی هاشناسی کرمان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به ۲۸۸٫۸ میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله ۴۶٫۶ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته ۱۵۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

جدیدی گفت : در سال زراعی ۹۸-۹۷ تا پایان فروردین ماه بیشترین بارش استان در کهنوج با ۲۴۴٫۸ میلیمتر به ثبت رسیده است. مدیر کل هواشناسی استان کرمان افزود: میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ماه جاری ۱۳۷٫۴میلیمتر می باشد که در همین مدت سال گذشته  ۳۹٫۸ میلیمتر و بلند مدت ۱۱۴٫۶ میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال گذشته ۲۴۵٫۵ درصد افزایش داشته ونسبت به بلندمدت ۱۹٫۹درصد افزایش داشته است

جدیدی گفت ، بررسی بارندگی فروردین ماه ۹۸ نشان می دهد که کلیه شهرستانهای استان بارشی بین ۴٫۵ تا ۹۹٫۲ میلیمتر دریافت کرده اند. میانگین بارش در این ماه برابر ۵۲٫۳ میلیمتر بوده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه سال گذشته ۱۵٫۶ میلیمتر و بلند مدت ۲۲٫۱ میلیمتر می باشدکه نشان می دهد نسبت به سال گذشته و بلند مدت افزایش بارندگی داشته است. بیشترین بارش ۲۴ ساعته در این ماه از جیرفت سیلو به میزان ۵۱ میلیمتر در ۹۸/۰۱/۲۵ ثبت رسیده است.

جدیدی خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان میدهد که توزیع بارش ها از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ماه بگونه ای بود که  اکثر شهر های استان بارشی بیشتر از میانگین بلند مدت خود دریافت نموده اند  شاخص خشکسالی SPEI در استان حاکی از انباشتگی خشکسالی با درجات مختلف از خشکسالی شدید تا خفیف می باشد. همچنین حاکی از کاهش وسعت خشکسالی شدید در مناطق استان می باشد بطوریکه تا پایان فروردین ۲۱٫۲ درصد از مساحت استان درحد نرمال می باشد.

You must be logged in to post a comment.