بارندگی سال زراعی کرمان تا پایان مرداد در مقایسه با سال گذشته ۲۳۲٫۹ درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت ۲۲٫۵ درصد افزایش داشته است۰

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، جدیدی با اشاره به بارش های کشور گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتفاع بارش کشور به ۳۱۴٫۹ میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله ۳۷٫۸ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته  ۹۵٫۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمان افزود: در سال زراعی جاری تا پایان مرداد ماه بیشترین بارش استان در بافت با ۲۵۹ میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه جاری ۱۵۴٫۴میلیمتر می باشد که در همین مدت سال گذشته ۴۶٫۴ میلیمتر و بلند مدت  ۱۲۶میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال گذشته ۲۳۲٫۹ درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت ۲۲٫۵ درصد افزایش داشته است۰

جدیدی گفت، بررسی بارندگی مرداد ماه ۹۸ نشان می دهد که در کلیه ایستگاههای سینوپتیک استان به جزء شهرستان های بافت ، جیرفت سیلو، جیرفت میانده و کهنوج بارش صفر میلیمترگزارش گردیده است۰ میانگین بارش در این ماه برابر با ۰٫۷  میلیمتر و در مدت مشابه سال گذشته صفر میلیمتر گزارش گردیده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه بلند مدت . ۲٫۶ میلیمتر و حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گذشته و کاهش نسبت به بلندمدت می باشد ۰همچنین بیشترین بارش ۲۴ ساعته در این ماه از جیرفت سیلو به میزان  ۴ میلیمتر در  پنجم مرداد به ثبت رسیده است۰

 

You must be logged in to post a comment.