بارش‌های امسال کرمان ۵۸.۸ درصد از میانگین سالانه کمتر است

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان محسن عراقی زاده با بیان اینکه میانگین بارش یک سال آبی کامل در این استان ۱۳۷.۱ میلیمتر است گفت: سال جاری تاکنون ۴۱.۲ درصد از این میزان تامین بارش شده که نشان می دهد بارش‌های امسال ۵۸.۸ درصد از میانگین سالانه کمتر است.  مدیر کل هواشناسی استان کرمان گفت: بارش سال آبی گذشته در استان کرمان ۸۰.۶ میلی متر ثبت شده که با این شرایط تفاوت بارندگی امسال با سال گذشته کاهش ۲۴.۱ میلیمتری بارندگی را نشان می‌دهد.

عراقی‌زاده با اشاره به اینکه شهرستان نرماشیر با ۱۴.۹ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کم بارش ترین منطقه در استان کرمان بوده است، بیان کرد: شهرستان بافت با ۹۶.۲میلیمتر پربارش ترین منطقه کرمان گزارش شده است. ایشان خاطرنشان کرد: میانگین بارش شهر کرمان در سال گذشته ۹۹.۱ میلیمتر بوده که در مقایسه با امسال ۴۹.۱ میلیمتر کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی کرمان بیان کرد: طبق بررسی‌ها، میانگین بارش شهر کرمان از ابتدای سال آبی جاری ۵۰.۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با بلندمدت با ۴۴.۵ میلیمتر، افزایش ۵.۵ میلیمتری بارندگی را در این شهر نشان می‌دهد.

طبق اطلاعات پهنه‌ای، میانگین بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان کرمان ۵۶.۵ میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده که در مقایسه با بارش بلندمدت این استان با ۶۸.۳ میلیمتر، کاهش ۱۱.۸ میلیمتری بارندگی را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: منوجان با ۶۷.۶ میلیمتر بارندگی طی سالجاری و ۱۸۴.۸ میلیمتر بارندگی در سال گذشته با کاهش۱۱۷.۳ میلیمتری بارندگی، بیشترین اختلاف بارندگی میان امسال تا سال گذشته را در بین شهرستان‌های استان کرمان دارد.

You must be logged in to post a comment.