نام ایستگاه سینوپتیک میزان بارندگی
بافت ۷٫۲
لاله زار ۴٫۰
زرند ۱٫۵
انار ۱٫۲
شهربابک ۰٫۷
رفسنجان ۰٫۵

 

نام ایستگاه خودکار میزان بارندگی
ارزوئیه ۷٫۲
بردسیر ۳٫۶
رابر ۲٫۰
گلباف ۰٫۶
فیض آباد راور ۲٫۳
ساردوئیه ۱٫۲
You must be logged in to post a comment.