در راستای همکاری و تعامل هواشناسی با دستگاههای اجرایی خصوصا”ستاد مدیریت بحران جناب آقای مهندس شریفی و مهندس ماهانی اعضاء مدیریت ستاد بحران استان کرمان به اتفاق مهندس شهابی( فرمانداری زرند) از اداره هواشناسی زرند بازدید بعمل آوردند.
در این دیدار با اشاره به فعالیتهای هواشناسی با رویکرد توسعه هواشناسی در بخش کشاورزی و حمل ونقل جاده ای بحث و تبادل نظر شد.حسن بهاالدین بیگی رییس اداره هواشناسی زرند تهیه داده های مطلوب و دسترسی کاربران به داده های هواشناسی برخط ضروری دانست وبه لزوم خودکارسازی ایستگاه هواشناسی زرند تاکید کرد.همچنین لزوم نصب ایستگاههای باران سنجی جدید با توجه به گستردگی شهرستان و پراکندگی ایستگاههای باران سنجی جهت پایش باران در مواقع بحرانی ضروری دانست.ایشان افزود
درحال حاضر ۵ایستگاه بارانسنجی در شهرستان زرند فعالیت دارند.
در ادامه این دیدار اعضاء ستاد مدیریت بحران از سکوی ادوات هواشناسی بازدید واز روند و نحوه چگونگی کار ادوات آشنا شدند

You must be logged in to post a comment.