دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان رفسنجان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمانمحسن اسلامی رئیس اداره هواشناسی رفسنجان گفت:  امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص کرونا دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پرشکی رفسنجان از اداره هواشناسی رفسنجان بازدید کردند ایشان افزود این دانشجویان  با مبانی عمومی هواشناسی ، نحوه اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و سایر کاربردهای هواشناسی در زندگی روزمره آشنا شدند .

You must be logged in to post a comment.