مدیر کل هواشناسی و کارشناسان همراه از ایستگاه های هواشناسی سیرجان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان در ادامه بازدید های دوره ای از ایستگاههای هواشناسی استان در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۱ مدیر کل به همراه معاون فنی شبکه ایستگاه ها و مسئول پایش از دو ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و فرودگاهی سیرجان بازدید فنی و اداری  بعمل آورد و ضمن دیدار با همکاران این دو ایستگاه در جریان امور قرار گرفت.

You must be logged in to post a comment.