به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان در ادامه بازدید های دوره ای از ایستگاههای هواشناسی استان در تاریخ بیست و سوم آبان ۱۴۰۰ مدیر کل به همراه کارشناس مسئول پایش از دو ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و فرودگاهی سیرجان بازدید فنی و اداری  بعمل آورد و ضمن دیدار با همکاران این دو ایستگاه در جریان امورقرار گرفت.

You must be logged in to post a comment.