طرح های ارائه شده به هواشناسی کرمان ، جهت انتخاب طرح کاربردی بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، در این جلسه که با حضور مدیریت و کارشناسان تحقیقات هواشناسی کرمان و رفسنجان تشکیل شد طرح های ارائه شده به هواشناسی کرمان در راستای انتخاب طرح های نوین و کاربردی در هواشناسی جهت ارسال به سازمان مرکزی مورد بررسی قرار گرفتند

 

 

You must be logged in to post a comment.