نشست آبان ماه کارگروه تحول اداری هواشناسی کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان اوبین نشست کارگروه تحول اداری هواشناسی کرمان به ریاست جدیدی و با حضور اعضا و دبیران کارگروههای مختلف هواشناسی برگزار شد. در این جلسه خودارزیابی عملکرد سال ۹۶ در شاخص های عمومی و اختصاصی، تبیین وظایف کارگروههای مختلف اداره کل جهت تهیه مستندات مربوطه صورت گرفت. جلسات تحول اداری هر ماه یکبار در اداره کل هواشناسی استان کرمان برگذار می شود.

You must be logged in to post a comment.