طی مراسمی از دیده بانانی که در سه ماهه دوم سال جاری گزارشات بدون تاخیر داشتند تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، هفته گذشته رئیس ایستگاه ها و کارشناسان هواشناسی کرمان در محل اداره کل با مدیریت و کارشناسان ستادی نشست داشتند. در این نشست که با هدف ظرفیت سازی درون ستادی برگزارشد. گروه تحقیقات و فنی همراه با کارگروه تهک استان به تبیین برنامه های عملیاتی پیش رو پرداختند.

در این دیدار از دیدبانانی که سه ماهه دوم سال جاری گزارشات بدون تاخیر داشتند تقدیر بعمل آمد.

You must be logged in to post a comment.