مدیر کل هواشناسی استان با فرماندار شهربابک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان جدیدی مدیر کل هواشناسی استان  با فرماندار شهر بابک در محل فرمانداری دیدار و در خصوص توسعه هواشناسی کاربردییحاتی ارائه کردنداسی و لزوم خودکار سازی و نیاز های اعتباری آتی اداره هواشناسی شهر بابک به منظور اراده خدم ( تهک) و نیز  لزوم خودکار سازی  ایستگاه، نیاز های عمرانی و تامین اعتبارات آتی اداره هواشناسی شهر بابک به منظور اراده خدمات بهینه به کاربران مطالبی ارائه داد. همچنین فرماندار شهر بابک ضمن اظهار رضایت از خدمات هواشناسی، بر کاربردی بودن اطلاعات هواشناسی تاکید و  به لزوم  تقویت این بخش نظراتی مطرح نمود. در این دیدار همچنین آئین تکریم رئیس سابق

اداره هواشناسی سینوپتیک شهر بابک آقا محمودی و معارفه آقای کوشا به عنوان سرپرست  جدید این اداره انجام شد.

You must be logged in to post a comment.