اولین جلسه شورای اداری در آبان ماه با حضور اعضا تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان جلسات شورای اداری هر ماه دو بار برگزار می شود که در آن به درخواست های همکاران و برنامه های اداره پرداخته و برنامه ریزی می شود. این جلسه با مدیریت جدیدی سرپرست هواشناسی و اعضا تشکیل شد و اعضا کمیته های اداره کل مشخص و تایید شد.

You must be logged in to post a comment.