دومین جلسه کارگروه برنامه عملیاتی اداره کل هواشناسی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان ، دومین جلسه شورای اداری هواشناسی در فروردین ماه سال جاری،با حضور رئیس بخش ها و مدیر کل تشکیل و برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

You must be logged in to post a comment.