در راستای تعامل و همکاری بین هواشناسی و شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مسئولین آب منطقه ای در هواشناسی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، در راستای تعامل و همکاری بین هواشناسی و شرکت آب منطقه ای کرمان، رشیدی و هیأت همراه با حضور در هواشناسی کرمان با مسئولین و کارشناسان هواشناسی دیدار و گفتگو کرد.

هدف از برگزاری این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران شرکت آب منطقه ای انجام شد تشکر و تقدیر از هواشناسی به واسطه اطلاع رسانی به موقع درهنگام بارش ها، مدیریت سیلاب و سدها بوده است. در این جلسه جهت جلوگیری از بروز خطرات ناشی از سیلاب در حوزه های آبریز کرمان  و کاهش خسارات در آینده نیز بحث گردید

You must be logged in to post a comment.