مرکز ملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات ، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با بهره گیری از نرم افزار های معمول و کادر متخصص ضمن جمع آوری آمار بارش، دما، دید افقی و دیگر پارامترهای جوی  مرتبط در ۳۷۰ ایستگاه سینوپتیک در سطح کشور و همچنین دریافت داده های بارش شبکه باران سنجی وزارت نیرو، پس از تحلیل آماری به ارائه محصولات متنوع روزانه، هفتگی، ماهانه، فصـلی و سالیانه اقدام می نماید. همچنین پایش خشکسالی با مقاصد کشاورزی و اجتماعی و پایش خشکسالی در حوزه های آبشناسی،  اقتصادی و زیست محیطی از سال ۱۳۹۷ به فعالیت های مرکز اضافه گردیده است.

 محصولات اقلیم شناسی خشکسالی مرکز ملی خشکسالی به شرح ذیل می باشد:
۱٫      پایش خشکسالی هواشناسی برمبنای شاخص های گوناگون شامل: PN – Decade- SPI- RDI- EDI- SPEI
۲٫      پایش خشکسالی برمبنای شاخص های ماهواره ای شامل: BT– VCI- TCI- VHI- NDVI
۳٫     تهیه نقشه و جدول پایش خشکسالی مناطق جنگلی کشور برمبنای SPEI از فرودین ۱۳۹۷
۴٫     تهیه برش استانی از آخرین وضعیت خشکسالی استان ها و ارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها
۵٫     تهیه برش حوضه ای از آخرین وضعیت خشکسالی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور وارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها و سایر کاربران
۶٫     تعیین درصد مساحت و درصد جمعیت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی استان ها و شهرستان های تابعه آن ها و همچنین درصد مساحت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور به طور جداگانه
۷٫     تهیه گزارش فصلی از میزان بارش موثر۲۴ساعته و بارندگی موثر در تمامی ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو
۸٫     تولید گزارش های متنوع با هدف تبیین شرایط مختلف آب و هوایی– خشکسالی – گردوخاک در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
۹٫     تولید ماهنامه هواشناسی آب (هیدرومتورولوژی)
۱۰٫ پتانسیل رواناب دوره ۱۲ ماهه حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت
۱۱٫ پتانسیل رواناب حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت
۱۲٫ شاخص خشکسالی هیدرولوژی SDI و دوره ۱۲ ماهه درحوضه‌های آبریز کشور
۱۳٫ نمودار‌های پتانسیل رواناب، شاخص خشکسالی هیدرولوژی و بارش بلندمدت کشور
۱۴٫ بولتن های ماهواره ای هفتگی به صورت خودکار

 تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل : zahranajafinik@irimo.ir

      ارتباط با ما : ۳۲۵۶۳۹۴۴-۰۳۴