به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان یکصدو نودمین جلسه شورای تحقیقات پسته کشور در محل پژوهشکده پسته رفسنجان برگزار شد. در این شورای علمی که با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی استان و شهرستان رفسنجان برگزار شد. گزارشی اجمالی از طرح های اجرا شده و در دست اجرای این شورای به سمع اعضا رسید.  تورج جدیدی در این جلسه با اشاره به انباشت خشکسالی استان و نگاهی به تغییرات اقلیمی صورت گرفته سازگاری با اقلیم را از جمله راهکار های موثر با تغییرات اقلیمی صورت گرفته بر شمرد و برلزوم توجه به پژو هشهای کاربردی هواشناسی تاکید کرد.  ایشان فعالیت همکاران تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان رادر افزایش تولید پسته و کاهش خسارت موثر دانست و فعالیت این ایستگاه را شاخص ایستگاههای هواشناسی کشاورزی کشوری برشمرد. قابل ذکر است در این  شورا طرح علمی تحقیقاتی  با عنوان نیاز حرارتی پروانه پوست خوار میوه پسته( کراش) در شرایط صحرایی که با همکاری مشترک پژوهشکده پسته و هواشناسی به انجام رسیده ارائه شد. اسماعیلی پور رئیس پژوهشکده پسته  نیز با ابراز خرسندی از فعالیت های موثر مشترک این پژوهشکده با هواشناسی از زحمات اسلامی و همکارانشان در هواشناسی رفسنجان،  صمیمانه تشکر و قدردانی نمود.

You must be logged in to post a comment.