میانگین دمای بهمن ماه امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰٫۹ درجه خنک تر بوده است

به گزارش روابط عمومی واشناسی کرمان مدیر کل هواشناسی کرمان گفت : دامنه میانگیــن دما در بهمن ماه ۹۷  از ۰٫۲  تا ۱۶ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است وی تصریح کرد بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به کهنوج و کمترین میانگین آن متعلق به لاله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه ۹٫۷ درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۰٫۶ و بلند مدت ۹٫۳ باشد. جدیدی گفت : آمار ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی نشان می دهد که افزایش۰٫۴ درجه ای میانگین دمای بهمن ماه۹۷  نسبت به مدت مشابه در بلند مدت و خنک تر شدن ۰٫۹ درجه ای میانگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است.  جدیدی با اشاره به رکوردهای حداقل دمایی و  افزایش۰٫۶  درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به بلند مدت در استان گفت دامنه حداقل مطلق دما در بهمن ماه ۹۷ از ۱۴-  تا ۵ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از لاله زار گزارش شده است. میانگین حداقل دمای استان در این ماه ۳٫۵ درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳٫۲ و بلند مدت برابر با ۲٫۹ می باشد. همچنین مدیر کل هواشناسی کرمان گفت کاهش ۲٫۱  درجه ای میانگین حداکثر دما نسبت به بهمن ماه سال گذشته رخ داده است . ایشان در ادامه افزود دامنه حداکثر مطلق دما در  بهمن ماه ۹۷ از ۱۲٫۸ تا ۲۹٫۲ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق به لاله زار می باشد. میانگین حداکثر دمای استان در این ماه ۱۵٫۹ درجه سلسیوس درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۷٫۹ و بلند مدت ۱۵٫۵ می باشد.

You must be logged in to post a comment.