بهار۹۸ نسبت به سال گذشته و بلند مدت به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۰٫۶  درجه خنک تر شده است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان طی بهار ۱۳۹۸ ، حدود ۲۲٫۸ درجه سلسیوس میباشد که در مدت مشابه بلند مدت ۲۳٫۴ و مدت مشابه سال گذشته ۲۴٫۲ درجه سلسیوس می باشد این حاکی از خنک تر شدن بهار۹۸ نسبت به سال گذشته و بلند مدت به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۰٫۶  درجه ای می باشد

تورج جدیدی ضمن بیان مطلب فوق گفت: کاهش دما در تمام ایستگاهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته  بین ۰٫۷ تا  ۲٫۳ درجه در نوسان است که بیشترین کاهش دما در ایستگاه کهنوج نشان داده می شود. 

مدیر کل هواشناسی کرمان افزود: بهار امسال با میانگین بلند مدت در مدت مشابه نشان می دهد که کلیه ایستگاههای استان به جزء بم  بین ۰٫۱ تا ۱٫۳ درجه کاهش داشته اند  و بیشترین کاهش دما مربوط به ایستگاه جیرفت سیلو می باشد. همچنین ایستگاه کرمان میانگین دمای بهار ۹۸ نسبت به مدت سال گذشته ۱٫۳ درجه خنک تر نشان داده میشود و نسبت به مدت مشابه بلند مدت تغییری نداشته است.

You must be logged in to post a comment.