اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی

 

اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی

 

تعداد پرسنل: یکنفر رئیس ،یکنفر کارشناس هواشناسی کشاورزی و یکنفر کارشناس آمار و  کنترل داده ها و ۲ نفر کارشناس

مهمترین فعالیت های این بخش عبارت است از :

 • اجرای طر ح های پژوهشی
 • تهیه و تنظیم مقالات مرتبط با هواشناسی
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • تهیه بولتن هواشناسی کشاورزی
 • تهیه نشریات از قبیل بولتن های هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • تهیه گزارش تحلیل دما و بارندگی سال زراعی

جمع آوری و ذخیره اطلاعات روزانه ایستگاه های سینوپتیک استان در قالب فرم های د – الف ۱۴ ماهانه   کنترل دفاتر سینوپتیک و اجرای برنامه

S.C.data  و کامپیوتری کردن اطلاعات ساعتی و روزانه ایستگاه ها   و اجرای برنامه کنترل کیفیت (QC)  مربوط به ایستگاه های سینوپتیک و اقلیم شناسی استان و ارسال آن به خدمات ماشینی

 • جمع آوری اطلاعات ایستگاه های اقلیم شناسی و اجرای برنامه S.C.data و کنترل کیفیت (QC) و ارسال آن به خدمات ماشینی
 • جمع آوری اطلاعات ایستگاههای بارانسنجی و ثبت آمار آنها در دفاتر مخصوص ، دریافت اطلاعات و آمار ساعتی و روزانه ایستگاههای تابعه استان با فرمت نرم افزارهای صفحه گسترده و ایجاد پایگاه داده های   هواشناسی
 • تهیه گزارش تحلیل دما و بارندگی هفت ، هشت ، نه ، ده ، یازده و دوازده ماهه سال زراعی بر روی لوح فشرده و ارسال آن برای ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور و ستاد حوادث و سایر مقامات ذیربط   استان به صورت ماهانه و تحلیل فصلی
 • تهیه خلاصه آمار و ثبت در دفاتر روز نمونه های ارسالی ایستگاه های سینوپتیک و اقلیم شناسی
 • تهیه جداول لازم برای ذخیره اطلاعات ایستگاه های باران سنجی در رایانه ( بصورت ماهانه و بصورت روزانه با فرمت ماههای شمسی و میلادی)
 • اسکن گرافهای ارسالی از ایستگاههای سینوپتیک و ذخیره آن بر روی CD جهت ارسال به خدمات ماشینی سازمان و بایگانی کردن یک نسخه از لوح فشرده و گرافهای اسکن شده
 • جمع آوری اطلاعات ماهانه ایستگاههای بارانسنجی و ارسال آنها در فرمت مخصوص