سرپرست هواشناسی استان کرمان با فرماندار انار دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، جدیدی با فرماندار انار دیدار کرد . در این نشست سرپرست هواشناسی کرمان به رسالت هواشناسی در راستای اطلاع رسانی و پیش بینی در بخش های کشاورزی ، گردشگری و سلامت جامعه اشاره کرد. و گفت ایستگاههای خودکار در  پایش اطلاعات جوی منطقه بسیار لازم و ضروری می باشد. در ادامه زهرودی از اقدامات انجام شده هواشناسی در راستای اطلاع رسانی به کشاورزان تشکر کرد و این اقدامات را جهت افزایش بهره وری در بخش ها ی مختلف موثر دانست.  فرماندار انار تصریح کرد تلاش خود را جهت تخصیص هزینه ایستگاه خودکار انار خواهد کرد.

You must be logged in to post a comment.