تورج جدیدی با فرماندار زرند دیدار و به گفتگو نشست.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در ادامه بازدید های دوره ای مدیر کل هواشناسی از ادارات و ایستگاههای هواشناسی استان در تاریخ ۹۹ /۱۰/۲۵تورج جدیدی ضمن بازدید فنی و اداری از ایستگاه هواشناسی زرند به همراه رئیس اداره پایش هواشناسی و نیز رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک زرند با حضور در دفتر صادق زاده فرماندار زرند با ایشان دیدار و در خصوص تامین کسر اعتبار تجهیز ایستگاه خودکار و نیز حفاظت فیزیکی ایستگاه همچنین زمین ایستگاه اقلیم شناسی ده چنار بحث و گفتگو کرد. صادق زاده ضمن اعلام قول مساعد، جلب مشارکت شرکتهای مستقر در حوزه شهرستان زرند را در تامین بخشی از اعتبار در خصوص تجهیز ایستگاه خودکار مورد تاکید قرارداد.

You must be logged in to post a comment.