به گزارش روابط عمومی هواشناسیکرمان، دراین مراسم در مورد تالاب جازموریان که در چند سال اخیر بشدت آسیب پذیر گردیده ویکی از منابع تولید گرد و غبار در استان می باشدوبرای احیاء آن باید با حفظ منابع ذینفعان و مشارکت های مردمی اقدام گردد.

You must be logged in to post a comment.