هواشناسی رفسنجان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، چهل وهشتمین جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی در فرمانداری رفسنجان با هدف بررسی روند تسهیل و توسعه شهرستان رفسنجان تشکیل شد. در این جلسه پیشنهادات حوزه آب، حوزه صنعت ومعدن، مباحث مرتبط با تخصیص اعتبار برای اصلاح الگوی کشت،  و نظرات هواشناسی در مورد اصلاح زیرساخت های توسعه شبکه هواشناسی در بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

You must be logged in to post a comment.