خیابان منتهی به هواشناسی در رفسنجان به نام خیابان هواشناسی نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در پی اجرای تهک کشاورزی و اطلاع رسانی های به موقع  و ارائه خدمات کاربردی هواشناسی در رفسنجان شهرداری رفسنجان خیابان منتهی به هواشناسی رفسنجان را به نام خیابان هواشناسی نامگذاری کرد.

به گفته محسن اسلامی رئیس ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان ، با توجه به رضایت کشاورزان و کاربران بخش کشاورزی در رفسنجان و به دنبال پیشنهاد تغییر نامگذاری بلوار دانشگاه به بلوار پژوهش در رفسنجان خیابان منتهی به هواشناسی به نام خیابان هواشناسی نامگذاری شد.

 

You must be logged in to post a comment.