رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از مجموعه اداره  تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان،  در نشست کارشناسان تحقیقات و پیش بینی هواشناسی کرمان با ضیائیان مباحث مربوط به پایش خشکسالی  استان کرمان مطرح شد. در این دیسدار که در اداره کل هواشناسی کرمان صورت گرفت. رئیس مرکز ملی خشکسالی توجه به  مساله آب را در آمایش سرزمین مورد تاکید قرار داده و آن را  اولویت های برنامه ریزی استان قلمداد کردد

You must be logged in to post a comment.