صبح امروز سرپرست هواشناسی کرمان با مدیر سازمان کشاورزی استان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان سرپرست هواشناسی کرمان با رئیس سازمان کشاورزی استان دیدار کرد. در این دیدار کاری طرفین به تداوم همکاری دو ارگان اشاره کردند. جدیدی گفت در راستای تدام ارتباط با کاربر نهایی کارشناسان و مروجین جهاد کشاورزی می توانند بازوی توانمند هواشناسی باشند. سعیدی نیز با اشاره به مصرف بهینه آب و مدیریت کشت به اهمیت داده های هواشناسی و کاربردی بودن اطلاعات هواشناسی کشاورزی متذکر شد.

You must be logged in to post a comment.