میانگین بارش استان کرمان در پاییز سال جاری ۹ میلیمتر نسبت به بلند مدت کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، در پاییز امسال میانگین بارندگی استان کرمان به ۱۱/۹میلیمتر رسید که نسبت به بلند مدت ۹ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در بین شهرستان های استان، گنبکی با ۱/۵ میلیمتر، ریگان با ۲/۴ میلیمتر و فاریاب با میانگین بارش ۳/۴ میلیمتر کمترین میزان بارش را در فصل گذشته داشته اند.

عراقی زاده همچنین گفت: شهستان بم با ۲۰/۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش را در سال زراعی جاری داشته است . جیرفت با ۱۹/۶ میلیمتر و کرمان با ۱۷ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری در رتبه های بعدی قرار دارند

مدیر کل هواشناسی با اشاره به کمبود بارش سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت در استان کرمان افزود که شهرستان رابر با میانگین بارندگی ۱۵/۷ میلیمتر از ابتدای سال زراعی جاری، ۳۷/۸ میلیمتر بارندگی نسبت به بلند مدت خود را دارد و شهرستانی است که بیشترین کاهش را نسبت به بلند مدت خود داشته است. بارش بلند مدت شهرستان رابر در فصل پاییز ۵۴ میلیمتر می­باشد

.

You must be logged in to post a comment.