سرپرست هواشناسی کرمان از ایستگاه رفسنجان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان سرپرست هواشناسی کرمان در بازدید دوره ای از ایستگاهها ، در نخستین بازدید از ایستگاه رفسنجان دیدن کرد. جدیدی در بازدید از ایستگاه رفسنجان گفت پیش آگاهی دقیق هواشناسی حاصل پایش دقیق پارامترهای هواشناسی می باشد. وی تصریح کرد ایستگاهها باید تجهیزات سالم و از متد روز استفاده کنند.

You must be logged in to post a comment.