زمستان سال ۱۳۹۹ کم بارش ترین زمستان استان کرمان در ۵۰ سال اخیر بوده است

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، مدیر کل هواشناسی استان گفت: میانگین بارش سال زراعی جاری ۱۴۰۰-۹۹ تا تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ به میزان ۳/۳۵ میلیمتر به ثبت رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱۴۵ و ۱۱۳ میلیمتر می باشد.

وی افزود: استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۶۹ درصد کاهش  در بارندگی را دارد./

جدیدی با اشاره به آمار بارش ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان گفت: در بین ایستگاههای استان بیشترین بارش طی این مدت در شهرستان کوهبنان به میزان ۸۸ میلیمتر و کمترین مقدار آن شهرستان ریگان به میزان ۵/۴ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار بارش شهر کرمان گفت: همچنین شهر کرمان تاکنون ۵/۳۶ میلیمتر بارش داشته است که این میزان در بازه زمانی مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱۰۷ و ۸۲ میلیمتر می باشد بنابراین بارش در شهرستان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۰ در صد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۴۶ درصد کاهش نشان می دهد.

جدیدی خاطر نشان کرد: استان کرمان تا کنون ۲۶ درصد بارش یک سال کامل آبی را دریافت نموده است. ایشان گفت : تا پایان اسفند ماه حدود ۷۳ درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید و حدود ۲۴ درصد از مساحت استان در محدوده نرمال می باشد. ایشان با اشاره به آمار بلند مدت ثبت شده در هواشناسی کرمان گفت: زمستان سال ۱۳۹۹ کمترین بارش در ۵۰ سال اخیر بوده است . پیش از این زمستان سال ۱۳۹۶ کم بارش ترین زمستان بوده است

 

You must be logged in to post a comment.