به مناسبت هفته ورزش همکاران هواشناسی روز جمعه در کوهپیمایی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان همکاران ستادی هواشناسی همراه با خانواده هایشان کوهپیمایی کردند.  هدف اصلی این کوهپیمایی سلامتی جسمی و فکری کارکنان بوده است .

You must be logged in to post a comment.