توصیه های هواشناسی کشاورزی۲۱ مرداد

باغبانی: باغداران نسبت به محلول پاشی درختان با کود های ماکرو و میکرو مناسب و تایید شده اقدام نمایند. به دلیل طغیان آفت کنه به علت خشکسالی های اخیر عملیات درخت شویی جهت زدودن گرد و غبار در فضاهای سبز شهری و باغات توصیه می گردد. با توجه به کاهش شدید منابع آبی ، باغداران…