میانگین بارش سال زراعی کرمان تا اول تیر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲۷ درصد افزایش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۵ درصد افزایش را نشان می دهد./

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، میانگین بارش سال زراعی جاری استان از اول مهر ۹۷ تا تاریخ ۰۱/۰۴/۹۸ به میزان ۱۳۵ میلیمتر به ثبت رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۴۱ و ۱۲۸ میلیمتر می باشد. این میزان بارش این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲۷ درصد افزایش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۵ درصد افزایش را نشان می دهد./

تورج جدیدی ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این بازه زمانی میزان بارش های شهر کرمان به عنوان مرکز استان ۷۳٫۷ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵۶ درصد افزایش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۳ درصد کاهش دارد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمان ضمن تشریح میزان بارندگی در شهرستان های استان کرمان گفت: بیشترین بارش استان در این مدت در شهرستان منوجان به میزان ۲۶۵٫۴ میلیمتر و کمترین مقدار آن شهرستان نرماشیر به میزان ۷۲ میلیمتر به ثبت رسیده است. وی افزود: استان کرمان تا کنون ۱۰۰ درصد بارش های یک سال کامل آبی را دریافت نموده است وی خاطر نشان کرد با این وجود حدود ۵۸٫۶ درصد از مساحت استان تا پایان اردیبهشت ماه در خشکسالی خفیف تا شدید قرار دارد و ۴۰ درصد در حد نرمال می باشد.

 

You must be logged in to post a comment.