انجام عملیات محلول پاشی در ساعات خنک روز

پیوستن هواشناسی کرمان به طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
افزایش ۲۲۵ درصدی بارش کرمان
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸